C92: Thành viên ban kiểm soát đăng ký bán 7.429 cổ phiếu
10/9/2015 3:10:29 PM
Lê Linh - Thành viên ban kiểm soát CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký bán 7.429 cổ phiếu.

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Linh 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.429 CP (tỷ lệ 0,23%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.429 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/10/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu