Công bố thông tin
C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019

C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018

C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018

C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

C92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019

C92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019

C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019

C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Điều lệ và quy chế quản trị
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu