Công bố thông tin
C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét

C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018

C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019

C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Điều lệ và quy chế quản trị
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu