Công bố thông tin
C92 công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

C92 công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

C92 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

C92 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

C92 công bố giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC năm 2017 đã kiểm toán so với BCTC năm 2016 đã kiểm toán

C92 công bố giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC năm 2017 đã kiểm toán só với BCTC năm 2016 đã kiểm toán

c92 công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

c92 công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

C92 thông báo của Trung tâm lưu ký chứng Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

C92 thông báo của Trung tâm lưu ký chứng Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

C92 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

C92 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Điều lệ và quy chế quản trị
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Huân chương - Giải thưởng
Dự án tiêu biểu