Công bố thông tin
C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018

C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018

C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

C92 công bố quyết định cưởng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tưởng bị cưỡng chế

C92 công bố quyết định cưởng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tưởng bị cưỡng chế

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Điều lệ và quy chế quản trị
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu