Công bố thông tin
Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Đăng ký cuối cùng ngày tham gia đại hội cổ đông

Đăng ký cuối cùng ngày tham gia đại hội cổ đông

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toán

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toán

C92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016

C92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015

C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

C92 công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

C92 công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

C92 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

C92: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92)

C92 Công bố ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

C92 Công bố ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

C92: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

C92 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

Báo cáo tài chính kế toán Quý IV năm 2015

Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 103.000 CP

Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 103.000 CP

C92: Báo cáo tình hình sử dụng vốn

C92 Báo cáo tình hình sử dụng vốn

C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc.

C92: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký mua 200.000 CP.

Điều lệ Công ty thông qua 04/12/2015

Điều lệ Công ty thông qua 04/12/2015

C92: Thành viên ban kiểm soát đăng ký bán 7.429 cổ phiếu

Lê Linh - Thành viên ban kiểm soát CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký bán 7.429 cổ phiếu.

C92: Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015

Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015

C92: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C92 của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 như sau:

Báo cáo tài chính bán niên 2015

C92: Báo cáo tài chính bán niên 2015

C92: Phó Giám đốc đăng ký bán 17.900 cổ phiếu

Nguyễn Tăng Bảo - Phó Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký bán 17.900 cổ phiếu

C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc.

C92: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đã mua 226.212 cổ phiếu

Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đã mua 226.212 cổ phiếu.

C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Văn Nam Trung.

C92: Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 13.000 cổ phiếu

Nguyễn Chí Thông - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký bán 13.000 cổ phiếu.

C92: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 250.000 cổ phiếu

Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu.

C92: Công bố Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

C92: Công bố Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

C92: Báo cáo thường niên năm 2014

C92: Báo cáo thường niên năm 2014

C92: Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đăng ký bán hơn 375,000 cp

Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4-CTCP đăng ký bán 375,110 cp CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 (HNX: C92).

Báo cáo quản trị công ty năm 2014

C92: Báo cáo quản trị công ty năm 2014.

C92: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 260.000 cổ phiếu

Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký mua 260.000 cổ phiếu.

C92: Báo cáo sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu

CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92) thông báo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc

C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc

C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan

C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan

Công ty 492 Thông báo thay đổi nhân sự

Nội dung thông báo: Ông Trần Bảo Thành thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2014.

Công ty 492 Thông báo thay đổi nhân sự

Kể từ ngày 01/10/2014, ông Nguyễn Đình Huệ Phó giám đốc công ty chính thức nghỉ hưu, hưởng bảo hiểm y tế.

Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2.552.920 cổ phiếu

Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2.552.920 cổ phiếu

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Báo cáo tài chính bán niên năm 2014

Báo cáo tài chính bán niên năm 2014

Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Ký hợp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Ký hợp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính Quý II năm 2014

Báo cáo tài chính Quý II năm 2014

Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành

Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 6.600 cp

Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 6.600 cp

9 tháng ước đạt 243,9 tỷ đồng doanh thu

So với cùng kỳ năm trước doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 12%; hoàn thành 90% kế hoạch cả năm

Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT đã mua 1.800 cp

Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT đã mua 1.800 cp

Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000 cp

Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000 cp

Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 2.000 cp

Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 2.000 cp

Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu

Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu

GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền 15%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

9 tháng đầu năm 2012 C92 đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD so với cùng kỳ

Trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành xây dựng cơ bản nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết hợp lòng của HĐQT và sự nổ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn của toàn thể CB CNV trong Công ty nên kết quả SXKD trong 9 tháng đầu năm của C92 đã đạt được kết quả cao vượt mức so với 9 tháng đầu năm 2011 và so kế hoạch đề ra trong năm

C92 chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011

Ngày 20/7/2012, Chủ tịch HĐQT công ty đã có thông báo số 68/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 như sau

Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu