Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 103.000 CP
1/11/2016 1:35:18 PM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 103.000 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.067.813 CP (tỷ lệ 38,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 103.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.170.813 CP (tỷ lệ 40,86%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa mua được
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/12/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/01/2016.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu