GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền 15%
10/3/2014 2:41:27 PM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tổ chức đăng ký: CTCPXây dựng và Đầu tư 492
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2012
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2012
  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận1.500 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 17/08/2012
  • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứngkhoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu kýchứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứngkhoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 từngày 17/08/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu