C92: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
3/3/2016 8:45:59 AM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92)

 

 • Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây dựng và Đầu tư 492
 • Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Đầu tư 492
 • Mã chứng khoán: C92
 • Mã ISIN: VN000000C929
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
 • Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
 • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2016
 • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 – số 198, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Nội dung họp:
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  • Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  • Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua: Báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và một số nội dung liên quan khác.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu