Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 6.600 cp
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu