C92: Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 13.000 cổ phiếu
7/10/2015 8:55:53 AM
Nguyễn Chí Thông - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký bán 13.000 cổ phiếu.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Chí Thông
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.036 CP (tỷ lệ 0,53%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2015
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu