C92: Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 13.000 cổ phiếu
7/10/2015 8:55:53 AM
Nguyễn Chí Thông - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký bán 13.000 cổ phiếu.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Chí Thông
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.036 CP (tỷ lệ 0,53%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2015
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu