C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan
10/30/2014 3:51:05 PM
C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Phương Lan
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 264,400 CP (tỷ lệ 4.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 199,989 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 464,389 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.74%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/10/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu