C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan
10/30/2014 3:51:05 PM
C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Phương Lan
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 264,400 CP (tỷ lệ 4.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 199,989 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 464,389 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.74%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/10/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu