C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan
10/30/2014 3:51:05 PM
C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Phương Lan

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Phương Lan
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 264,400 CP (tỷ lệ 4.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 199,989 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 464,389 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.74%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/10/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu