C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP
10/30/2014 4:06:19 PM
C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Bảo Thành 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 127,682 CP (tỷ lệ 2.4%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu