C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP
10/30/2014 4:06:19 PM
C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Bảo Thành 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 127,682 CP (tỷ lệ 2.4%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu