C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP
10/30/2014 4:06:19 PM
C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Bảo Thành 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 127,682 CP (tỷ lệ 2.4%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu