C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc
10/30/2014 3:52:30 PM
C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Lộc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 649,392 CP (tỷ lệ 12.22%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 25,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 624,392 CP (tỷ lệ 11.75%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/10/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quy 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu