Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu
10/3/2014 2:42:19 PM
Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Huệ

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Mã chứng khoán: C92

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa mua được

Ngày bắt đầu giao dịch: 02/07/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2012

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu