Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu
10/3/2014 2:42:19 PM
Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Huệ

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Mã chứng khoán: C92

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa mua được

Ngày bắt đầu giao dịch: 02/07/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2012

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu