Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu
10/3/2014 2:42:19 PM
Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT chưa giao dịch cổ phiếu

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Huệ

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Mã chứng khoán: C92

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa mua được

Ngày bắt đầu giao dịch: 02/07/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2012

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu