C92 chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011
10/3/2014 2:39:54 PM
Ngày 20/7/2012, Chủ tịch HĐQT công ty đã có thông báo số 68/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 như sau

 Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2012

1. Lý do và mục đích:
- Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%
2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1cp - 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Đối tượng được hưởng cổ tức là tất cả các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng tại ngày 07/08/2012

- Thời gian thực hiện: ngày 17/08/2012

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 từ ngày 17/08/2012, xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu