C92: Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đăng ký bán hơn 375,000 cp
2/6/2015 1:21:12 PM
Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4-CTCP đăng ký bán 375,110 cp CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 (HNX: C92).

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP

- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 375,110 CP (tỷ lệ 7.06%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,576,491 CP (tỷ lệ 29.67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 375,110 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/02/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/02/2015.

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu