C92: Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đăng ký bán hơn 375,000 cp
2/6/2015 1:21:12 PM
Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4-CTCP đăng ký bán 375,110 cp CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 (HNX: C92).

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP

- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 375,110 CP (tỷ lệ 7.06%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,576,491 CP (tỷ lệ 29.67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 375,110 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/02/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/02/2015.

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu