C92: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức
10/21/2015 3:43:27 PM

 

Căn cứ Công văn số 43/CV-HĐQT ngày 13/10/2015 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền của cổ phiếu C92 (ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015).

Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1883/TB-VSD ngày 04/09/2015 của VSD:

  • Ngày thực hiện: Ngày 15/10/2015
  • Thông tin điều chỉnh:
    • Ngày thực hiện: Ngày 18/11/2015
    • Lý do điều chỉnh: Do Công ty đang tập trung vốn đầu tư vào một số công trình, bên cạnh đó có một số công trình thanh toán không đúng thời hạn nên Công ty gặp khó khăn trong việc thanh toán cổ tức đúng hạn.

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu