C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn
12/21/2015 1:46:27 PM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Lộc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 680.000 CP (tỷ lệ 12,8%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 880.000 CP (tỷ lệ 16,56%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/12/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu