C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn
12/21/2015 1:46:27 PM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Lộc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 680.000 CP (tỷ lệ 12,8%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 880.000 CP (tỷ lệ 16,56%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/12/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu