Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành
10/3/2014 2:47:21 PM
Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành

 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu