C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
7/10/2015 8:57:01 AM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Văn Nam Trung.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Nam Trung
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 262.287 CP (tỷ lệ 4,94%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 237.789 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.076 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,41%
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/06/2015

TIN BÀI KHÁC:

Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Nghị quyết đọi hội thường niên năm 2024Báo cáo thường niên năm 2023Tài liệu đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024Báo cáo tài chính năm 2023
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu