C92: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
7/10/2015 8:57:01 AM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Văn Nam Trung.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Nam Trung
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 262.287 CP (tỷ lệ 4,94%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 237.789 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.076 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,41%
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/06/2015

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quy 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu