C92 công bố ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn
3/22/2017 1:29:06 PM
C92 công bố ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Lộc- Mã chứng khoán: C92 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 880.000 CP (tỷ lệ 16,56%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 630.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 CP (tỷ lệ 4,71%) 
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/03/2017.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu