C92 công bố ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn
3/22/2017 1:29:06 PM
C92 công bố ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Lộc- Mã chứng khoán: C92 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 880.000 CP (tỷ lệ 16,56%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 630.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 CP (tỷ lệ 4,71%) 
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/03/2017.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu