Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 504.300 CP
4/18/2017 10:29:21 AM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 504.300 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.170.813 CP (tỷ lệ 40,86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 520.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 504.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.675.113 CP (tỷ lệ 50,35%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/04/2017.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu