Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 504.300 CP
4/18/2017 10:29:21 AM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 504.300 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.170.813 CP (tỷ lệ 40,86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 520.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 504.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.675.113 CP (tỷ lệ 50,35%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/04/2017.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu