Công ty 492 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4/17/2015 10:32:28 AM
Ngày 15/04/2015 tại trụ sở Công ty 492 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tại Đại hội đã được nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo chỉ tiêu tài chính, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các tham luận của cổ đông sở hữu nhằm đóng góp và đánh giá tích cực việc chỉ đạo sản xuất, điều hành Công ty phát triển vững mạnh.


           Năm 2014 Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh sau: Giá trị sản lượng: 401,901 tỷ đồng đạt 87,38% kế hoạch năm, bằng 90,79% so với năm 2013; Doanh thu và thu nhập khác: 360,516 tỷ đồng đạt 85,84% kế hoạch năm bằng 85,34% so với năm 2013; Thanh toán: 452,375 tỷ đồng đạt 111,1% kế hoach năm tăng 16,42% so với năm 2013; Thu nhập người lao động: 8.900.000 đồng/người/tháng đạt 99% kế hoạch năm tăng 4,71% so với năm 2013; Lợi nhận trước thuế: 11,269 tỷ đồng đạt 128% kế hoạch năm, tăng 37,67% so với năm 2013…

            Bước sang năm 2015 Công ty có sự chuyển đổi mới về cả lượng và chất, đó là trong năm 2014 Công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 27,6 tỷ đồng lên 53,1 tỷ đồng thoái vốn Nhà nước thành công theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Luôn giữ vững thương hiệu C92 trên thị trường chứng khoán. Tại đại hội này thống nhất kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2015:  Giá trị sản lượng: 453,257 tỷ đồng, Doanh thu: 441,825 tỷ đồng, Thanh toán: 445,79 tỷ đồng, Đầu tư mua sắm thiết bị: 24,7 tỷ đồng, Thu nhập người lao động: ≥9,5 triệu đồng/người/tháng và Lợi nhận thực hiện trước thuế: 10,5 tỷ đồng …

Đại hội thông qua bỏ phiếu nhất trí cao 100% về các nội dung Báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2015; Mức thù lao hàng tháng năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT; Thông qua việc sửa đổi điều 6, Điều lệ Công ty; Ủ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty khi Luật DN 68/2014/QH13 có hiệu lực, … Bỏ phiếu nhất trí 100% thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 – 2020, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 – 2020. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã diễn ra thành công, đúng quy định, chương trình, nội dung và thời gian đề ra. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, toàn thể cán bộ CNV lao động toàn Công ty nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, thi công các công trình dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và xây dựng Công ty phát triển bền vững.

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu