C92 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp
4/25/2017 2:24:50 PM
Chiều 24/04/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội có sự tham gia của 41 đại biểu đại diện cho 413 cổ đông, sở hữu 4.733.964 cổ phần chiếm 89,1% tổng số cổ phần.

           

             Năm 2016, tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành GTVT, nhiều công trình, dự án lớn chưa được triển khai, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm ngày càng gay gắt, vốn đầu tư của chủ sở hữu hạn chế, nguồn vốn tạm ứng hạn chế, thanh toán tại một số công trình có lúc còn chậm, nhà cung cấp yêu cầu thanh toán nhanh nên Công ty thi công chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, dẫn đến chi phí lãi vay cao. Mặc dù vậy Công ty tiếp tục triển khai, hoàn thành các dự án đúng tiến độ, an toàn, đạt chất lượng, thanh toán tương đối kịp thời. Bộ máy cán bộ quản trị, quản lý và lực lượng công nhân có trình độ, kinh nghiệm và một tập thể thống nhất, đoàn kết nên năm qua đã đạt được mộ số kết quả nhất định.

Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Bộ máy điều hành SXKD, Thực hiện tốt công tác tìm kiếm việc làm nhu tham gia đấu thầu các dự án có vốn nước ngoài (ODA, WB …) dự án trái phiếu chính phủ, dự án vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh, dự án BOT, BT và đạm bảo đủ việc làm thường xuyên trong năm và có gối đầu năm 2018; Công tác an toàn lao động và vệ sinh mồi trường thực hiện tốt; Công tác quản lý và khai thác thiết bị, vật tư luân chuyển có hiệu quả; Nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình

            Tại Đại hội, Công ty đã thống nhất triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu: Giá trị sản lượng đạt 400 tỷ đồng; doanh thu đạt 350 tỷ đồng; thanh toán: 315,54 tỷ đồng; đầu tư mua săm thiết bị công nghệ: 10 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4 tỷ đồng; phấn đấu thu nhập bình quân 8.5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Sau đại hội, Nghị quyết Đại hội cũng đã được các cổ đông nhất trí thông qua để HĐQT và Ban Điều hành Công ty làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu